produse - credite si garantii

Intr-un mediu concurential si riscant din perspectiva bonitatii si stabilitatii financiare a partenerilor de afaceri (clientii debitori), asigurarile de credite comerciale reprezinta cea mai buna modalitate de a-ti proteja si dezvolta afacerea.

Vanzarile de marfuri sau prestarile de servicii cu plata la termen sunt expuse riscului de neplata a creditului comercial. Lipsa protectiei financiare in astfel de situatii iti poate cauza prejudicii majore: de la pierderea profitului la criza de lichiditati, blocaje financiare si regresul afacerii, pana la falimentul companiei.
Asigurarea de credite comerciale este un instrument eficient de management al riscului, care te ajuta sa previi si sa minimizezi riscurile asociate contractelor comerciale, protejandu-ti afacerea si activele companiei.
Asigurarea de garantii este o alternativa la scrisoarea de garantie bancara, produsul fiind din ce in ce mai solicitat de catre companiile care participa la diverse licitatii pentru achizitiile publice de bunuri si servicii si/ sau de catre companiile care incheie sau au in derulare contracte de executie de lucrari de constructii cu beneficiari privati sau autoritati publice.

Asigurarea de credit comercial este o asigurare de risc financiar ce ofera protectie companiei tale in cazul neincasarii la termen a creantelor asupra debitorilor romani, cumparatori de marfuri si servicii (credite comerciale interne). Protectia oferita implica :
- prevenirea daunelor:
Se ofera servicii de consultanta tehnica si juridica in vederea prevenirii riscului de neincasare. Implicare in managementul riscului de credit, pe toata durata asigurarii, realizand analiza bonitatii si solvabilitatii clientilor debitori si furnizarea de limite de credit protectoare.

- minimizarea daunelor:
Se monitorizeaza riscul de credit aferent clientilor debitori si mediului de afaceri si se informeaza clientul in legatura cu eventuala deteriorare a bonitatii debitorilor, cresterea riscului de insolvabilitate/ faliment al acestora, implementarea operativa de masuri pentru diminuarea riscului de credit. Se acorda asistenta si suport in identificarea si aplicarea solutiilor potrivite pentru recuperarea creantelor si diminuarea pierderilor.

- plata despagubirilor:
Se acorda despagubiri in cazul in care compania ta va inregistra pierderi (creante nerecuperate) ce nu au putut fi evitate prin masurile de prevenire si minimizare intreprinse impreuna cu tine pe parcursul derularii politei de asigurare. Beneficiile asigurarii de credite comerciale interne pe termen scurt sunt:
-- protectie impotriva pierderilor
-- cresterea afacerii
-- cresterea accesului la surse de finantare.

Asigurarea de credit comercial iti protejeaza afacerea si activele companiei, contribuind la imbunatatirea cash-flow-ului si cresterea gradului de lichiditate prin:

-- recuperarea a cel putin 75-90% din creantele comerciale/ veniturile operationale
-- cresterea gradului de acces la credite bancare (in special credite de trezorerie)
-- cresterea gradului de acces la credite comerciale obtinute de la partenerii de afaceri
-- cresterea si dezvoltarea afacerii, imbunatatirea cotei de piata si a pozitionarii concurentiale prin:
-- cesterea cifrei de afaceri realizata in raport cu clientii existenti prin promovarea unor relatii financiare flexibile intre tine si cumparatori
-- posibilitatea atragerii de noi clienti cu solvabilitate si bonitate corespunzatoare
-- restructurarea portofoliului de clienti, redefinirea clientilor strategici si eliminarea clientilor cu solvabilitate/bonitate necorespunzatoare
-- cresterea surselor de finantare.

Asigurarea de credite comerciale se adreseaza:
-- societatilor comerciale care livreaza bunuri de consum/materii prime/materiale
-- societatilor comerciale ce presteaza servicii cu plata la termen catre debitori romani
-- bancilor/societatilor de factoring care desfasoara activitate de factoring intern sau de import (achizitioneaza facturi cu plata la termen, debitori din Romania), care indeplinesc urmatoarele conditii:
-- au ca termene de plata pentru facturi maximum 90-180 zile
-- au o cifra de afaceri anuala asigurabila de peste 1 milion EUR in cazul activitatilor comerciale, respectiv peste 5 milioane EUR in cazul activitatilor de factoring
-- au un portofoliu de minimum 5 clienti debitori- societatile comerciale respectiv 10 clienti debitori - bancile/societatile de factoring.

Beneficiarul despagubirii este Furnizorul (creditorul), in cazul inregistrarii de pierderi financiare ca urmare a insolventei /incapacitatii de plata/ neplatii prelungite a unui client (debitor, cumparator) sau Cesionarul, in conditiile in care Asiguratul a cesionat drepturile de despagubire din polita in favoarea unui tert (banca finantatoare sau furnizorul initial al bunurilor).
Riscul acoperit este riscul de credit comercial; riscul de neplata/riscul de nerecupeare a creantelor. Asigurarea se reinnoieste anual, in conditiile in care nici una dintre parti nu transmite notificare scrisa de reziliere cu 2 luni inainte de data expirarii acesteia si daca partile convin asupra conditiilor de reinnoire.

Sunt excluse din asigurare urmatoarele categorii si activitati:
- Categorii:
• autoritatile si institutiile publice
• persoanele fizice
• companiile asociate.
- Activitati:
• executarea de lucrari de constructii/ constructii montaj
• franciza
• leasing/ inchirieri de bunuri si imobile
• bancara/ financiara, respectiv activitatea de creditare/ acordarea de imprumuturi banesti
• recuperari de credite/ creante/ bunuri
• furnizare de energie electrica
• agricultura (livrare produse sau prestare servicii).

Asigurarea de garantii contractuale are la baza prevederile contractului de lucrari sau de prestari servicii care impune obligativitatea furnizorului /executantului de a constitui in favoarea beneficiarului/contractantului diverse tipuri de garantii care vizeaza fie returnarea avansului, fie buna executie, fie remedierea defectiunilor in perioada post-executie, fie retineri din facturi in contul garantiilor de buna executie sau de mentenanta. Compania de asigurari urmareste obligatiile pe care ti le-ai asumat in relatia cu beneficiarul contractului si achita in numele tau despagubirea catre beneficiar, atunci cand firma ta nu executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale care iti revin.

Emiterea garantiilor:
Compania de asigurari emite garantii contractuale de tipul celor emise pe plan international sub denumirea de bond-uri (Surety Bonds), respectiv garantii conditionate, executabile in caz de culpa a companiei garantate (Asiguratul). Garantiile se emit sub forma unor contracte incheiate in trei parti (Asigurator, Asigurat si Beneficiar), denumite Clauze de Garantare, si au la baza:

- Regulile Uniforme pentru garantii conditionate (Uniform Rules for Contract Bonds) – Publicatia 524 emisa de Camera Internationala de Comert de la Paris

Regulile uniforme practicate :
- Prevederile legislative din Romania cu privire la garantiile aferente contractelor de achizitie publica.

Conditiile de emitere a garantiilor sunt:
- bonitatea/ solvabilitatea societatii comerciale garantate
- capacitatea societatii comerciale de buna executie a contractului pentru care solicita garantia/bond-ul.
Fiind o alternativa la garantiile bancare, garantiile companiei de asigurari sunt echivalente cu angajamentele de plata bancare. De aceea, emiterea garantiilor se face in urma unei analize echivalente cu analiza riscului de creditare (analiza situatiei economico-financiare a societatii comerciale solicitante, a conditiilor de executare a contractului de baza pentru care se solicita garantia si a contragarantiilor propuse a fi constituite in favoarea companiei de asigurari), in conditii de riscuri minime.

Solicitantul trebuie sa puna la dispozitia companiei de asigurari informatiile si documentele necesare si sa parcurga urmatorii pasi:
- completarea Cererii-Chestionar privind asigurarile de garantii
- completarea Cererii de Oferta garantii pentru constructii
- atasarea documentelor inscrise in anexele acestor cereri.
Daca in urma analizei de risc rezulta ca sunt intrunite conditiile de emitere a garantiei/ garantiilor solicitate, se vor negocia:
- Conditiile de pret si contragarantare:
Cotele de prima aplicabile variaza in functie de tipul garantiei, perioada de garantare, solvabilitatea/bonitatea clientului garantat, riscul afacerii si tipul/marimea/calitatea contragarantiilor (garantiile colaterale constituite de client).
- No Claims Bonus:
10 -20% din valoarea primei de asigurare ce urmeaza a fi returnata, in condiţiile in care garanţia nu a fost executata / nu s-au solicitat despagubiri.
Asigurarea de garantii inlocuieste, in conditii de pret si contragarantare avantajoase, scrisoarea de garantie bancara sau garantiile constituite prin retineri din facturi, contribuind la dezvoltarea afacerii tale prin: - cresterea lichiditatilor ca urmare a deblocarii sumelor retinute din facturi de catre beneficiari sau a depozitelor colaterale constituite la banci, sau a liniilor de credit acordate de banci
- deblocarea garantiilor imobiliare constituite in favoarea bancilor in contul scrisorilor de garantie bancara emise de acestea
- costurile totale mai mici pe care le implica.
Asigurarea de garantii se adreseaza firmelor cu sediul social in Romania, societati de constructii si furnizori de echipamente industriale sau prestatori de servicii pentru domenii conexe constructiilor.
Beneficiarul contractului de lucrari sau de prestari servicii, atunci cand furnizorul de bunuri /prestatorul de servicii nu executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale ce ii revin.

Riscurile acoperite sunt:
- riscurile care decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce iti revin in relatia cu terti/beneficiarii
- pierderile provocate beneficiarilor pe care nu le poti acoperi la data solicitarii de plata transmisa de catre acestia. In cazul in care Asiguratul este in culpa fata de Beneficiar si are loc o executare de garantie, respectiv o plata de despagubire efectuata de Asigurator in favoarea Beneficiarului, Asiguratorul se subroga in drepturile Beneficiarului si preia dreptul de creanta asupra Asiguratului. Asiguratul are obligatia de a returna Asiguratorului despagubirea platita Beneficiarului. In caz de neplata la termenul stipulat in contractul de asigurare, sumele datorate de Asigurat devin restante si sunt purtatoare de penalitati de intarziere. Nereturnarea despagubirii pe cale amiabila, atrage dupa sine procedura de executare silita. Asigurarea de garantii se adreseaza firmelor cu sediul social in Romania, societati de constructii si furnizori de echipamente industriale sau prestatori de servicii pentru domenii conexe constructiilor.

Garantii pentru participare la licitatie (Bid Bonds)
Caracteristici
Acest tip de garantie protejeaza Beneficiarul in raport cu Ofertantul si vizeaza garantarea indeplinirii de catre Ofertant (constructor, executant, furnizor de echipamente) a obligatiilor decurgind din oferta de participare la licitatie.

Valoarea garantiei
0,5 - 5% din valoarea Ofertei (Contractului)

Perioada de valabilitate a garantiei:
perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai mult de 180 de zile

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:
Companiile de asigurari vor plati o despagubire Beneficiarului in urmatoarele situatii:
• Ofertantul retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, sau
• Ofertantul castiga licitatia, dar nu constituie garantiile din Oferta, sau
• Ofertantul castiga licitatia dar nu semneaza Contractul
• Ofertantul contesta procedura pentru atribuirea contractului, dar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia.

Valoarea despagubirii:
Valoarea garantiei sau diferenta dintre valoarea ofertei garantate si valoarea ofertei clasate dupa oferta garantata si respectiv desemnata castigatoare.

Garantii de returnare a avansului (Advance Payment Bonds)
- Caracteristici
Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar indeplinirea obligatiilor de returnare a avansului decurgand din Contractul de baza garantat.

- Valoarea garantiei:
Valoarea avansului prevazut in Contract

- Perioada de valabilitate a garantiei:
Perioada de justificare/recuperare a avansului stipulata in contractul garantat, dar nu mai mult de perioada de executie a lucrarii (max. 2 ani)

- Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:
Se acorda despagubiri Beneficiarului in cazul in care Asiguratul nu a finalizat executia si nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului.

- Valoarea despagubirii:
Valoarea avansului nereturnat in caz de culpa

Garantii de buna executie (Performance Bonds)
Caracteristici:
Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar indeplinirea corecta a obligatiilor de executie decurgand din Contractul de baza garantat. De asemenea pot avea ca scop recuperarea sumelor retinute cu titlu de garantie, furnizand astfel lichiditati Asiguratului.

Valoarea garantiei:
5% - 20% din valoarea Contractului

Perioada de valabilitate a garantiei:
Perioada de executie a lucrarilor, de la data emiterii si pana la:
• Data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 2 ani, daca garantia acopera numai perioada de executie a lucrarilor;
• Data Procesului Verbal de Receptie Finala, dar nu mai mult de 2 ani + 5 ani, daca garantia acopera perioada de executie si perioada de intretinere.

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:
Compania de asigurari va plati o despagubire Beneficiarului in cazul in care contractul se reziliaza din culpa Asiguratului inainte de finalizarea executiei sau nu remediaza viciile/defectiunile constatate la receptie sau in perioada de garantie post-executie (daca garantia de buna executie include si garantia de intretinere/ mentenanta) si nu despagubeste Beneficiarul cu sumele cuvenite in aceste situatii (penalitati, daune interese, valoarea facturilor de remediere efectuate de alti executanti).

Valoarea despagubirii
Cota parte din valoarea garantiei, corespunzatoare ponderii valorii lucrarilor neexecutate in total valoare contract si/sau valoarea facturilor de remediere a defectiunilor si/sau contravaloarea penalitatilor/ daunelor interese calculate conform prevederilor contractului, dar nu mai mult decat valoarea garantiei.

Garantii de mentenanta (Maintenance Bonds)
- Caracteristici
Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar remedierea oricaror defecte/ vicii ascunse la lucrarea executata, aparute in perioada de garantie post-executie (perioada de intretinere /mentenanta. De asemenea, pot avea ca scop recuperarea sumelor retinute cu titlu de garantie, furnizand astfel lichiditati Asiguratului.

- Valoarea garantiei:
- 5-10% din valoarea Contractului

- Perioada de valabilitate a garantiei:
Perioada de garantie a lucrarilor prevazuta in Contractul de baza garantat, calculata de la data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani.

- Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:
Compania de asigurari va plati o despagubire Beneficiarului in cazul in care Asiguratul nu remediaza defectiunile constatate in perioada de garantie a lucrarii si nu achita valoarea facturilor emise de alti executanti pentru executarea remedierilor, in conditile in care remedierile cad in raspunderea executantului Asigurat (defectiuni produse ca urmare a culpei executantului - vicii de executie).

- Valoarea despagubirii :
Costul lucrarilor de remediere executate de catre alti constructori (contravaloarea facturilor neachitate de catre Asigurat), dar nu mai mult decat valoarea garantiei.